Tài Liệu

Xoá Tài Khoản Và Dữ Liệu

Delete account and data
Anthony
Tháng Bảy 2, 2023

Để xoá tài khoản và toàn bộ dữ liệu bạn vào Khác > Dữ Liệu > Xoá Tài Khoản. Lưu ý, hành động này sẽ xoá tất cả dữ liệu của bạn và không thể khôi phục lại.

Xoá tài khoản và toàn bộ dữ liệu
Xoá tài khoản và toàn bộ dữ liệu

Bài Viết Có Liên Quan

Đăng Ký Nhận Bản Tin